שם משתמש
סיסמא
שר האוצר אביגדור ליברמן | צילום: דוברות האוצר
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
שינויים דרמטיים בטיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023: בנקים קטנים יוכלו למכור ביטוח כללי
עוד מוצע: מבטח לא יוכל לסרב להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני מבלי לנמק | החל מה-1 בינואר 2023 לא תבוצענה הפקדות לתכנית ביטוח, מתחת לתקרה חודשית של השכר המובטח
טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023 של משרד האוצר בעניין שינויים מבניים כוללת תחת הפרק "הגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון פנסיוני", תיקון של חוק הבנקאות, כך שייקבע כי בנק בעל היקף פעילות קטן יהיה רשאי לשלוט גם בתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי. במקרה שבו חדל להיות בנק בעל היקף קטן, הוא יורה לתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעודנו נשלט על ידו לחדול מעיסוק בביטוח כללי או יפעל להפסיק את שליטתו בתאגיד. המסמך הוא נוסח שמיועד ליועצת המשפטית של הממשלה.
 
טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023: איסור על כפל ביטוח במוצרים מסוג פיצוי, הכיסוי בחברת הביטוח יופעל לפני כיסוי זהה בשב"ן
24/5/2022
תחת הפרק "צמצום יוקר המחיה בביטוחי הבריאות הפרטיים וחיזוק הרפואה הציבורית", מציע האוצר שורה של שינויים הכוללים גם היטל על תשלום לרופא ולמוסד רפואי והתאמות בתכניות השב"ן
על פי מסמך הטיוטה, בתקופה שמתום ארבע שנים מיום התחילה ועד תום שש שנים מיום התחילה, רשאי שר האוצר, בשים לב, בין השאר, למצב הריכוזיות במערכת הפיננסית, לקבוע כי בנק בעל היקף פעילות קטן יהיה בנק ששווי נכסיו נמוך מ-10%, ובלבד שלא יפחת מ-5%, משווי הנכסים של כלל הבנקים.

מוסבר כי מטרת התיקון המוצע הינה הגברת התחרות בשוק הבנקאות באמצעות מתן יתרון תחרותי לבנקים בעלי היקף פעילות קטן, ובמקביל הגברת התחרות בשוק סוכני הביטוח באמצעות הוספת שחקנים חדשים בעלי יכולות דיגיטליות. כל זאת תוך שמירה על העיקרון המרכזי של החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות – צמצום הריכוזיות במערכת הפיננסית.

הנגשת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לציבור החוסכים

מוצע גם לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים). על פי הטיוטה, מבטח לא יסרב סירוב בלתי סביר להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני.

סירוב בלתי סביר יכלול:

• סירוב של המבטח לחתום על הסכם התקשרות עם יועץ פנסיוני שדומה במאפייניו ובמאפייני ההתקשרות המוצעת על ידו ליועץ פנסיוני אחר או להתקשרות עם יועץ פנסיוני אחר, לפי העניין.

• סירוב המבטח לחתום על הסכם התקשרות עם יועץ פנסיוני בנימוק מספר לקוחותיו או היקף פעילותו, ייראו כסירוב בלתי סביר.

אם מבטח מסרב להתקשר עם מיועץ פנסיוני, עליו לנמק בכתב את הסיבות לסירובו.

בטיוטה מוסבר כי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) מבחין בין שלושה בעלי רישיונות המתווכים בין החוסך למוצרי החיסכון השונים: בעל רישיון לשיווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני ויועץ פנסיוני. אופן ההתקשרות והגמול המותר לכל אחד מהמתווכים האמורים, משתנה בין סוגי המתווכים השונים. כך למשל, בעל רישיון לשיווק פנסיוני, יכול להיות מועסק כעובד של גוף מוסדי יחיד ולשווק את מוצריו, וסוכן ביטוח פנסיוני מקבל גמול מהגוף המוסדי הרלוונטי בהתאם להסכם ההיקשרות עמם. לעומתם, היועץ הפנסיוני מוגבל רק לייעוץ בעניין מוצרי חיסכון פנסיוני שאין ליועץ כל זיקה אליהן.

עוד מצוין, כי על אף היתרונות הרבים הגלומים בייעוץ אובייקטיבי לציבור החוסכים, נכון להיום נתח פעילותם של היועצים הפנסיונים בשוק התיווך הפנסיוני קטן באופן משמעותי מחלקם של המתווכים האחרים ובראשם סוכני הביטוח. סקר שביצעה חברת סי.איי מידע ושיווק בשנת 2018 לבקשת גורמי המקצוע במשרד האוצר מצא כי 74% מהחוסכים רכשו מוצרי חיסכון פנסיוני דרך סוכן ביטוח פנסיוני וכי רק שליש מהמשיבים ידעו כי קיים הבדל בין סוכן ביטוח פנסיוני ליועץ פנסיוני. "נתחי השליטה של סוכני הביטוח הפנסיוני בשוק התיווך הפנסיוני נובעת, בין היתר, מן ההעדפה המובנת של גופים מוסדיים לשווק את מוצריהם באמצעות סוכני ביטוח, היות וביכולתם להשפיע על תמריציהם באמצעות תשלום עמלות משתנות. וזאת בניגוד ליועצים הפנסיונים אשר כאמור לעיל, אינם יכולים לייעץ ביחס למוצרים שיש להם זיקה אליהם וכן מוגבלים בעמלות ההפצה שהם יכולים לקבל מן הגופים המוסדיים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), תשס"ו- 2006, הקובע עמלת הפצה בשיעור מרבי של 0.25% מסך הנכסים עבור יועץ פנסיוני".

לאור זאת, ובמטרה להנגיש ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לציבור החוסכים, מוצע לאסור על מבטח לסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם הפצה כאשר סירובו אינו סביר, ובהיעדר טעמים ענייניים הקשורים בתנאי ההתקשרות הקונקרטית או במאפיינים ענייניים של היועץ הפנסיוני. בהמשך לכך, מוצע לקבוע חזקה לפיה סירוב של גוף מוסדי להתקשר עם יועץ פנסיוני שמאפייניו וכן מאפייני ההתקשרות עמו דומים להסכם אחר בו התקשר אותו גוף מוסדי יראה כסירוב בלתי סביר, או סירוב של מבטח או גוף מוסדי להתקשר עם יועץ פנסיוני בשל מספר לקוחותיו או היקף פעילותו, יחשב כסירוב שאינו סביר. כמו כן, ועל מנת לאפשר שקיפות בדבר הטעמים לסירוב, מוצע לקבוע כי מבטח המסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני, ימסור ליועץ הביטוח נימוקים בכתב לסירובו. בכך, יוסר חסם להתפתחות שוק הייעוץ הפנסיוני וציבור החוסכים יזכה לשירות איכותי ואובייקטיבי יותר.

הגבלה בהפקדות לתכנית ביטוח

עוד מוצע בטיוטה, להטיל על שר האוצר, באישור ועדת הכספים, לתקן את תקנות בהתאם לסמכותו בחוק שירותים פיננסיים (קופות גמל), כך שהחל מה-1 בינואר 2023, לא תבוצענה הפקדות לתכנית ביטוח, מתחת לתקרה חודשית של השכר המובטח, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל).

מוסבר בטיוטה כי חוק הפיקוח על שירותים הפיננסים (קופות גמל) מקנה לכל חוסך חופש לבחור את קופת הגמל בה ינוהל חסכונו הפנסיוני. "כיום, קופות ביטוח (היינו: ביטוח מנהלים) הינן תכניות ביטוח (פוליסות), המאושרות בידי הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, פועלות לפי הכללים הבסיסיים של קופות גמל וזוכות לאותן הטבות המס בהפקדת ובמשיכת כספי החיסכון.

"אף על פי כן, קופות הביטוח הן מוצר חיסכון נחות ביחס למוצרי החיסכון הפנסיוני האחרים. על פי דוח הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2020, ככלל דמי הניהול של קופות ביטוח הן הגבוהות ביותר בשוק. כך למשל, בשנת 2020 דמי הניהול הממוצעים של קופת ביטוח היו גבוהים פי 4 מדמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה החדשות והמקיפות. הפערים בגובה דמי הניהול מיוחסים, בין היתר, לחוזה הביטוח האישי העומד בבסיס קופת הביטוח (בניגוד למנגנון הערבות ההדדית הקיים בקרנות הפנסיה, למשל). בשל ההתחייבות החוזית הקשיחה המבטח נושא בכל הסיכון המגולגל לידי החוסך בדמות פרמיות ודמי ניהול גבוהים. בנוסף, שלא כמו מכשירי חיסכון פנסיוני אחרים, קופות הביטוח אינן נהנית מהבטחת תשואה בידי המדינה. לאור זאת, קופת ביטוח פוגעת ביכולת החיסכון של הפרט ביחס למוצרי חיסכון אחרים".

לאור האמור, וכדי להבטיח קצבה ראויה במועד הפרישה לכלל החוסכים, בהתאמה לתקרת הזכאות למנגנון הבטחת תשואה, כפי שמופיע בחוק הפיקוח על קופות גמל, ובהתאמה לתקרה החודשית לשכר המובטח בקרן חדשה מקיפה, הקבועה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) העומדת על פעמיים השכר הממוצע במשק. מוצע

להורות לשר האוצר לתקן תקנות מכוח סמכותו לסעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות הגמל ולקבוע כי הפקדת כספים במסגרת תכנית ביטוח תתאפשר רק ביחס לסכומים שהינם מעבר לתקרה החודשית.

בעקבות התיקון המוצע, רק מבוטחים ששכרם החודשי הממוצע גבוה מהתקרה החודשית יוכלו להפקיד בקופת ביטוח, וכן רק ביחס לסכומי השכר העולים על תקרת הבסיס.

הגברת התחרות וצמצום ניגודי עניינים

בדברי ההסבר הכלליים נאמר, כי השווקים הפיננסים ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה המודרנית ומהווים נדבך משמעותי במימוש פוטנציאל הרווחה והצמיחה הכלכלית הן ברמת המשק כולו והן ברמת משק הבית הבודד. בייחוד, בולטת חשיבותם של ענף הביטוח והחיסכון הפנסיוני בהבטחת עתידו הכלכלי של הפרט. בהתאם לדוח הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2020, בשנה האמורה נוהלו בענף החיסכון הפנסיוני נכסים בשיעור כולל של 2 טריליון שקלים, המשקפים צמיחה של 7.23% מהשנה הקודמת. כמו כן על פי הדוח, נגבו בענף הביטוח לבדו דמי ביטוח בעלות כוללת של 23 מיליארד שקלים. אולם, בשל מורכבות ענף הביטוח והחיסכון ובכלל זאת פערי מידע וניגוד עניינים מובנה בין המבוטח או החוסך לבין המבטח ומשווקיו, נפגעת יכולתו של ציבור המבוטחים והחוסכים לקבל החלטות חיסכון וביטוח אופטימליות לצרכיו.

"הגברת התחרות בשוק זה, וכן צמצום ניגודי עניינים מובנים ובעיות נציג יאפשרו הבטחת מתן ייעוץ ותיווך אובייקטיבי של מוצרי ביטוח וחיסכון לפרט וישפרו את יכולתו לבחור במוצרי הביטוח והחיסכון המתאימים לצרכיו. לנוכח האמור מוצע במסגרת הצעת ההחלטה לבצע מספר תיקונים להגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון פנסיוני".
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית