שם משתמש
סיסמא
מימין: ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל / צילום: רמי זרנגר
 
לוח אירועים
Wesure Global Tech: הפסד כולל של כ- 5 מיליון שקלים ברבעון הראשון
ווישור גלובלטק בדרך להשלמת עסקת איילון, לאחר שהתקבלו היתרי השליטה מהממונה על רשות שוק ההון
קבוצת הטכנולוגיה והביטוח Wesure, המחזיקה ב-100% מהון מניות חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור חברה לביטוח דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של 2022 המשקפות המשך צמיחה חדה בפעילות.

הכנסות החברה ברבעון הראשון בשנת 2022 מפרמיות ברוטו טיפסו בכ-109% לכ-195.9 מיליון שקלים, לעומת כ- 93.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה מפרמיות בשייר גדלו ב-133% והסתכמו לכ-60.7 מיליון שקלים בהשוואה לכ-26 מיליון שקלים בתקופה המקבילה.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2022 גדלו בכ-58% לכ-101.9 מיליון שקלים, בהשוואה לכ- 64.7 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2021. הפרמיות שהורווחו בשייר גדלו ב-66% ברבעון הראשון של שנת 2022 לכ-31.1 מיליון שקלים בהשוואה לכ-18.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בהכנסות הינו פועל יוצא של הצמיחה בפעילות בכל שלושת ענפי הפעילות של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022:

במגזר רכב חובה גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו בכ-33% לכ-71.7 מיליון שקלים.

הגידול בפרמיות ברוטו בתקופת הדוח נבע בעיקר מזכייה כאחת החברות במכרז ביטוחי הרכב של עובדי מדינה, לצד עליה במספר פוליסות הפרט שנמכרו באופן ישיר, בין היתר, באמצעות האתר הדיגיטלי של ווישור ביטוח (B2C). בתקופת הדוח נרשם הפסד של כ- 4.4 מיליון שקלים במגזר רכב חובה, לעומת רווח בתקופה המקבילה אשתקד של כ- 3 מיליון שקלים. המעבר להפסד בתקופת הדוח נבע בעיקר מהפסדי השקעות כתוצאה מירידות שערים בשוקי ההון, שהסתכמו בסך של כ-4 מיליון שקלים וזאת ביחס לרווח מהשקעות בסך של כ- 2.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר רכב רכוש גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו בכ- 178% והסתכמו בכ- 29.9 מיליון שקלים. הגידול בפרמיות ברוטו נבע בעיקר מזכיית ווישור ביטוח כאחת מהחברות במכרז עובדי המדינה וכן מהתגברות המכירות הישירות (B2C) ללקוחות הפרט של ווישור ביטוח. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ- 1.1 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-1.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד בענף רכב רכוש נבע, בין השאר, מהפסדי השקעות שהסתכמו בסך של כ- 0.9 מיליון שקלים לעומת רווח השקעתי בסך של כ- 0.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד וכן מעליה בעלות התביעות ביחס לאשתקד.

במגזר רכוש אחר (דירות), הפעילות צמחה אף היא בשיעור של כ- 178%, אך היא עדיין קטן יחסית בהיקפיה, עם פרמיות שהורווחו ברוטו בסך כ-350 אלף ברבעון הראשון של שנת 2022 לעומת 126 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון הראשון של שנת 2022, בעיקר עקב הפסדים מהשקעות, החברה רשמה הפסד כולל לאחר מס בסך כ- כ-5 מיליון שקלים, לעומד רווח של כ-1.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההפסד כאמור הינו כתוצאה מהמגמה השלילית בשווקי ההון שבה רשמה החברה הפסד מהשקעות בסך כ-4.9 מיליון שקלים בתקופת הדוח, וזאת לעומת רווח מהשקעות בסך כ-3 מיליון שקלים שנרשם ברבעון המקביל אשתקד.

סך המאזן של החברה גדל בשיעור של כ-65% ,ונכון ליום 31 במרץ 2022, הסתכם בכ- 1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-690.3 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון בשנת 2021. סך תיק ההשקעות הסתכם בסוף מרץ 2022 בכ-376.6 מיליון שקלים, גידול של כ- 93% ביחס ל- 31 במרץ 2021. נכון לסוף הרבעון הראשון בשנת 2022 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-145.3 מיליון שקלים.

במקביל, מתקדמת ווישור לקראת השלמת עסקת איילון, לאחר שהחודש התקבלו היתרי השליטה מרשות שוק ההון לבעלי השליטה הנוכחיים בגלובלטק, וכן לצבי וענת ברק, המצטרפים אל גרעין השליטה בחברה. ווישור פועלת בימים אלו לממש את האסטרטגיה של השלמת רכישת איילון למינוף הידע, הניסיון והיכולות הטכנולוגיים של הקבוצה, על מנת לבצוע טרנספורמציה גם בארגונים מסורתיים ושמרניים, כגון קבוצת איילון. כל זאת, לצד הצמיחה האורגנית שמציגה הקבוצה בשנים האחרונות מאז הקמתה לפני כארבע שנים. במסגרת השלמת עסקת איילון, תרכוש ווישור גלבולטק את השליטה (כ-67%) ממניות איילון תמורת סכום של כ-462.7 מיליון שקלים.

בהקשר זה, דווח לאחרונה, כי נחתמה בין ווישור גלובלטק לבין מנהל העיזבון תוספת נוספת להסכם איילון, במסגרתה סוכם כי התמורה בגין הלוואת הבעלים בסך של 55 מיליון שקלים, שגם היא נרכשה על ידי ווישור גלובלטק, תפרע ב-7 תשלומים שנתיים שווים (במקום 5 תשלומים) וזאת רק החל מ- 1.9.2024 (במקום 1.9.2023).

אירועים בולטים בתקופת הדוח ואחריו:
• ב-19 למאי 2022 החברה הודיעה כי התקבלו אישורים נוספים המהווים תנאים מתלים לביצוע העסקה. בין היתר, העניק הממונה על שוק ההון במשרד האוצר היתרי שליטה לבעלי השליטה הנוכחיים בווישור גלובלטק (מייסדי ווישור - אמיל וינשל וניצן צעיר הרים), ולצבי וענת ברק, בעלי חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות, שחתמה על הסכמים להצטרפותה לגרעין השליטה בקבוצה) באופן שיאפשר להם לשלוט בשתי חברות הביטוח, ווישור חברה לביטוח ואיילון חברה לביטוח.

• החברה דיווחה ב-19 למאי 2022 כי רשות התחרות נתנה את האישור הנדרש לקיסריה לביצוע הרכישה כחלק ממתווה העסקה. עוד פורסם, כי הממונה על רשות שוק ההון העניק רישיון מבטח לאיילון חברה לביטוח (החברה הממוזגת) כחלק מהמיזוג הצפוי של חברת הביטוח לחברת האם, איילון אחזקות. כזכור, בחודש אפריל אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות איילון אחזקות את המיזוג עם חברת הבת, איילון חברה לביטוח, ומהלך זה, לאחר שיושלם, יהווה "קיפול שכבה" באופן המסדיר את סוגיית חוק הריכוזיות בקשר עם השלמת העסקה.

• ב- 22 במרץ 2022 דיווחה החברה על הסכם להקצאת מניות פרטית של ווישור גלובלטק למשקיעים ממשפחת בן ישי (אנשי עסקים, תושבי הארץ ואירופה), וזאת בהתקיים התנאים המתלים והשלמת עסקת איילון. המשקיעים צפויים להשקיע בחברה סך של כ- 20 מיליון שקל בתמורה להקצאה פרטית של כ-3.17 מיליון מניות רגילות של החברה – ההשקעה תיעשה לפי מחיר של כ-6.3 שקל בגין כל מניה מחיר הגבוה ב – 8% ממחיר ההנפקה, בדומה למחיר שתשלם משפחת ברק. בנוסף ניתנה למשקיעים אופציה ל- שלושה חודשים, להשקיע סכום נוסף בחברה, כנגד הקצאת מניות נוספת, לפי מחיר דומה של 6.3 שקל למניה, וזאת עד לאחזקה מקסימלית של 4.6% מההון המונפק של החברה, אם וככל תמומש האופציה.

• ב-20 לינואר 2022, דיווחה על מהלך אסטרטגי חשוב של החברה הבת ווישור חברה לביטוח, שחתמה על הסכמי התקשרות רב-שנתיים עם מבטח משנה מוביל שלה, שהינו ממבטחי המשנה הגדולים בעולם, אשר מלווה את ווישור ביטוח מתחילת דרכה.
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית